Превод и легализация

Подробен списък на документите, на които извършваме превод и легализация от и за чужбина с апостил

 • Превод и легализация на специализирани текстове
  • юридически текстове
  • медицински текстове
  • технически текстове
  • икономически текстове
 • Документи, издадени от общината
  • удостоверение за сключване на брак с чужденец в чужбина
  • удостоверение за раждане
  • акт за раждане
  • удостоверение за брак
  • акт за брак
  • удостоверение за идентичност на имената
  • удостоверение за семейно положение
  • удостоверение за имуществено състояние
 • Документи, издадени от съдебната система
  • свидетелство за съдимост
  • пълномощно
  • лична декларация
  • договор
  • нотариален акт
  • решение за развод
  • удостоверение за развод
 • Превод и легализация на документи за средно образование
  • диплома за средно образование, приложение към диплома за средно образование
  • свидетелство за положени приравнителни изпити по чужд език
  • свидетелство за професионална квалификация
  • удостоверение за професионално обучение
  • свидетелство за правоспособност
  • удостоверение за завършен клас
  • свидетелство за основно образование
  • удостоверение за положен изпит по общообразователен предмет
  • справка за успех по години
  • хорариум учебни часове
  • служебна бележка
  • удостоверение за преместване
 • Превод и легализация на документи за висше образование
  • диплома за завършено висше образование (бакалавър, магистър, доктор)
  • приложение към диплома за висше образование
  • европейско приложение към диплома
  • свидетелство за професионална квалификация
  • свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след придобито
   висше образование
  • свидетелство за езикова подготовка
  • свидетелство за професионално-квалификационна степен
  • удостоверение за допълнително обучение или специализация
  • удостоверение за следдипломна квалификация
  • академична справка
  • уверение
  • служебна бележка
 • Превод и легализация на документи за признаване на образованието
  на лица, завършили в чужбина
 • Превод и легализация на документи, издадени от НОИ
 • Превод и легализация на документи, издадени от НАП
  • удостоверение за доходи
  • удостоверение за имуществено състояние
  • удостоверение за платени данъци
 • Превод и легализация на документи, издадени от МВР
  • удостоверение за правоспособност на водач на МПС
  • удостоверение за установена кражба
 • Превод и легализация на документи, издадени от Агенцията по
  вписванията

  • фирмени документи
  • актуално състояние на фирма
  • документ за производство по несъстоятелност
 • Превод и легализация на медицински документи
  • епикриза
  • медицинско свидетелство
  • болничен лист
  • удостоверение от ТЕЛК
 • Превод и легализация на документи, издадени от посолства
  • удостоверение за сключване на брак с чужд гражданин в България („нула оста”,
   „nullaòsta“)
 • Превод и легализация на документи за стипендия в чужбина
  • документ за доходи
  • документ за семейно положение
  • документ за членове на семейството (семейно гнездо)
  • документ за имотно състояние
 • Превод и легализация на документи за работа в чужбина съгласно
  Директива 2005/36 за признаване на професионална квалификация, включително за лекари
  и медицински сестри

This post is also available in: Английски